Bir Sayfa Seçin

Eğitim – Öğretim ve Sınav Esasları

 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV ESASLARI

 

MADDE 1 – Bu Esasların amacı, Sivil Havacılık Yüksekokulunun lisans eğitim ve öğretimi ile uygulanacak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Esaslar, Sivil Havacılık Yüksekokuluna öğrenci kabulü, lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Esaslar,  29/04/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Ön Lisans / Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Esaslarsa geçen;

a)Müdür : Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürünü,

b)Yüksekokul: Sivil Havacılık Yüksekokulunu

c)GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

d)Yüksekokul Kurulu: Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulunu

e)Yönetim Kurulu: Sivil Havacılık Yüksekokulu Yönetim Kurulunu

f) Rektör: Üniversite Rektörünü,

g) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

h) Senato: Üniversite Senatosunu,

ı)Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,

i)Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Danışman

MADDE 5 – Danışman; öğrenciye eğitim-öğretim süresince yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanıdır. Danışmanın atanması, görev ve sorumlulukları Senato tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 6 – Yüksekokulumuzda Yabancı Dil Hazırlık sınıfı uygulaması yapılmaktadır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 7 – (1) Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim teorik dersler, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(2) Eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Esaslar hükümlerine tâbi ders sayılır.

(4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir.

(5) Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık ders dağılım çizelgesi her yarıyılın ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.

 (6) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; öğretim yarıyılı başlamadan önce bölüm ve ana bilim dalı kurullarınca değerlendirilerek belirlenir ve öğretim yarıyılın başlama tarihinden en geç iki hafta önce müdürlüğe bildirilir. Konu Yüksekokul Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(8) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredileri, her bir yarıyılda 30’dur. Zorunlu hâllerde Yüksekokul Kurulunun önerisi ile her bir yarıyıldaki kredi miktarı Senato tarafından ayrıca belirlenebilir.

(9) Her bir diploma programının, diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenerek Senato’nun onayına sunulur.

(10) Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmeleri yılda en az bir kez alınır. Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları Sivil Havacılık Yüksekokulunca yürütülür.

Zorunlu ve seçimlik dersler

MADDE 8 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçimlik dersler ise öğrencinin önerilen dersler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Yüksekokul Kurulunun kararı ile bazı dersler ön şartlı ders olarak kabul edilebilir.

(3) Standart program uygulayan birimler hariç, öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

(4) Seçimlik dersler bölümün önerisi ve Yüksekokul Kurulunun onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. Yüksekokul Yönetim Kurulu, her bir seçimlik derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(5) Seçimlik dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

(6) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin dışında, danışmanın teklifi, bölüm başkanının önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu şekilde alınan dersler GANO hesabında dikkate alınmaz, ancak bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesinde gösterilir.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 9 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Sivil Havacılık Yüksekokulunun herhangi bir akademik birimine kayıt hakkı kazananlar ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin; daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilmeleri için, Sivil Havacılık Yüksekokuluna muafiyet istedikleri derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri sonuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyeti kabul edilen dersin/derslerin başarı notu muaf (M) olarak not döküm belgesine işlenir.

(2)  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  mezunları veya öğrencilerinden ÖSYM tarafından yapılan sınavla Sivil Havacılık Yüksekokulunun herhangi bir akademik birimine yeniden kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıran ve muafiyet istekleri kabul edilenlerin daha önce başarmış oldukları derslere ait sınav notları, öğrencinin not döküm belgesine aynen işlenir.

(3) Muaf olunan derslerin kredileri toplamına ve yarıyılına bakılarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğine karar verir.

(4) Yüksekokul Yönetim Kurulu, daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına program amaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda dersin içeriği, kredisi ve alındığı yılı dikkate alarak karar verir. Dersin muaf sayılması için dersin adının, kredisinin ve içeriğinin birebir örtüşmesi gerekmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Sertifika eğitimleri ve uygulama eğitimlerinde dersin %100’ üne devam zorunludur.

Ders alma ve ders bırakma

MADDE 11 –  Üst yarıyıl programlarından ders alma hakkı elde eden, GANO’ sunu yükseltmek isteyen veya tekrar dersi olan öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami kredi miktarı 42’ dir.

Sınavlar ve süreleri

MADDE 12 – Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

(1) Kısa süreli sınav: Ders içerisinde önceden haber verilerek ya da verilmeksizin yapılan ve süresi 20 dakikayı geçmeyen sınavdır.

(2) Ara sınav: Her ders için bir yarıyılda en az iki ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar ara sınavı yerine geçebilir. Öğretim elemanı yarıyıl içi notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü faaliyetin oranını, yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilan eder.

(3) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeyi hak eden öğrenci başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(4) Mazeret sınavı: Ara sınav ve bütünleme sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır.

Başarı notu

MADDE 13 – (1) Yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı %40’tan az olamaz.

(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı ilgili dersin öğretim elemanının önerisi ile Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

(3) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 14 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti(DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu, Alt Limit(AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’ nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük harf notu alt sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’ nin değeri, 35 olarak belirlenmiştir.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

(3) Bütünleme sınavı sonucu elde edilen başarı notu, dersin ait olduğu yarıyıldaki en son notlarla karşılaştırılarak harf notuna dönüştürülür.

MADDE 15 –Yüksekokul öğrenci temsilcileri, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantılarına istekleri halinde katılabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hâllerde; 29/04/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans / Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – Bu Esaslar Senatonun kabul tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – Bu Esaslara ilişkin hükümleri Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü yürütür.